Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Carefree Marketing een overeenkomst heeft gesloten, of aan wie Carefree Marketing een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  • Carefree Marketing: is een onderneming van Carefree B.V. , gevestigd te (3447 GZ) Woerden aan de Trasmolenlaan 12 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90186842.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en feitelijke rechtsbetrekkingen van Carefree Marketing waarop Carefree Marketing deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien de Opdrachtgever de algemene voorwaarden accepteert, zullen de algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op alle toekomstige overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Carefree Marketing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Carefree Marketing ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
 4. Door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Carefree Marketing zijn aanvaard. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 5. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Carefree Marketing gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van Carefree Marketing om alsnog directe en strikte naleving te eisen. Het feit dat Carefree Marketing de voorwaarden soepel toe past, geeft de Opdrachtgever geen enkel recht.
 8. Indien in de overeenkomst bepalingen zijn opgenomen die in strijd zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 9. Carefree Marketing behoud zich het recht voor deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigen worden elektronisch (per e-mail naar de hoofdcontactpersoon) bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden 14 dagen na de bekendmaking in werking. Typefouten kunnen ten allen tijde door Carefree Marketing worden gewijzigd, zonder hiervoor de Opdrachtgever te hoeven informeren. Indien de Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden in overleg met Carefree Marketing de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

2. Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes van Carefree Marketing zijn vrijblijvend en zo veel mogelijk van een termijn voorzien. Indien een offerte niet van een termijn is voorzien bedraagt de termijn voor acceptatie dertig dagen. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Carefree Marketing kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanvaarding van een offerte met afwijking op (al dan niet ondergeschikte) punten is niet mogelijk.
 3. De overeenkomst tussen Carefree Marketing en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever verzonden instemming met de offerte van Carefree Marketing door Carefree Marketing is ontvangen en geaccepteerd of vanaf het moment dat Carefree Marketing met instemming van de Opdrachtgever een aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen.
 4. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Carefree Marketing pas bindend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd. Wijzigingen kunnen het overeengekomen of het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden. De Opdrachtgever aanvaardt een dergelijke vertraging op voorhand.
 5. Overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit en tenzij partijen anders overeenkomen. Overeenkomsten hebben een minimum looptijd van drie (3), zes (6) of twaalf (12) maanden. Indien partijen geen looptijd overeenkomen is de looptijd van de overeenkomst automatisch twaalf (12) maanden. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst steeds voortgezet voor een aansluitende, zelfde periode, tenzij één der partijen de overeenkomst tenminste een (1) maand voor het einde van de looptijd, elektronisch of per brief, opzegt.

3. Vergoedingen en betalingen

 1. De Opdrachtgever dient een vergoeding te betalen die is gebaseerd op de diensten die zijn overeengekomen.
 2. Carefree Marketing behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Opdrachtgever hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Opdrachtgever de tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft de Opdrachtgever het recht om binnen zeven (7) dagen voordat de tariefswijziging in dienst zou treden de overeenkomst te beëindigen.
 3. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Opdrachtgever binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum moeten betalen.
 4. Wanneer de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald, zal de Opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Carefree Marketing gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval Opdrachtgever aansprakelijk zal zijn voor alle kosten die Carefree Marketing zal maken – in en buiten rechte – teneinde de nakoming of ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. De buitengerechtelijke incassokosten zullen daarbij geacht worden tenminste 15% van het verschuldigde bedrag en tenminste € 250,- te belopen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Carefree Marketing en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Carefree Marketing onmiddellijk opeisbaar.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Carefree Marketing zal de te leveren diensten conform de schriftelijk vastgestelde specificaties afleveren.
 2. Leveringstermijnen die door Carefree Marketing verstrekt zijn, zijn enkel als inlichting en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts bij wijze van aanduiding. De te leveren zaken kunnen hiervan afwijken tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte voorbeeld of model.
 4. Opdrachtgever zal Carefree Marketing steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en/of bruikbare gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien Opdrachtgever dergelijke gegevens en inlichtingen niet tijdig aan Carefree Marketing verschaft heeft Carefree Marketing het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Carefree Marketing heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden.
 6. Carefree Marketing zal de overeenkomst naar beste kennis en wetenschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De verplichting die ingevolgde de overeenkomst op Carefree Marketing rust laat zich uitsluitend definiëren als een inspanningsverplichting. Met betrekking tot advisering kan er nimmer sprake zijn van enige garantie.
 7. Na oplevering van het overeengekomene zal Carefree Marketing gedurende een maand na oplevering eventuele gebreken herstellen, voor zover het gebreken zijn die niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties en die niet veroorzaakt zijn door toedoen van Opdrachtgever.

5. Beschikbaarheid van de diensten

 1. Carefree Marketing zal zich inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Carefree Marketing zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
 2. Carefree Marketing kan niet garanderen dat alle diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor Opdrachtgever en/of derden. De Opdrachtgever vrijwaart Carefree Marketing dan ook enige aanspraak als de dienst korte en/of lange tijd niet beschikbaar is.
 3. Carefree Marketing is niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten van Carefree Marketing. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid bij onzorgvuldige behandeling, waarvoor Carefree Marketing een bedrijfsaansprakelijkheid-verzekering heeft afgesloten.
 4. Eventueel onderhoud aan de server kan down‐time veroorzaken, de Opdrachtgever zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Carefree Marketing kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten van de Opdrachtgever op tijden van onderhoud.
 5. Carefree Marketing is gerechtig haar materiaal en haar dienstenverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de server van Carefree Marketing.

6. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is verplicht om bij de gebruikmaking van de diensten van Carefree Marketing alle daarop van toepassing zijnde wetten en regelgevingen te respecteren.
 2. De Opdrachtgever zal de afgenomen dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door Carefree Marketing opgestelde regels, instructies en beperkingen. De Opdrachtgever zal nooit en te nimmer de privacy van derdenschenden, zich discriminerend uitlaten over derden en de openbare orden schenden. In het bijzonder zal de Opdrachtgever: geen intellectuele eigendomsrechten van derden schenden, geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij/zij niet gerechtig is (waaronder de systemen van Carefree Marketing), zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet waarbij de Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van valse sleutels en/of beveiligingsgaten en zal zich onthouden van het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e‐mail met dezelfde inhoud.
 3. De Opdrachtgever is ten allen tijden verplicht de geleverde dienst op een manier te gebruiken die de werking van de server van Carefree Marketing en de levering van de diensten aan anderen niet belemmer.
 4. Indien Carefree Marketing op de gehuurde ruimte van de Opdrachtgever data aantreft die in strijd is met de algemene voorwaarden of de Nederlandse wet, behoud Carefree Marketing zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.
 5. Carefree Marketing behoudt zich het recht voor om de Opdrachtgever direct de toegang tot de diensten van Carefree Marketing te ontzeggen indien blijkt of lijkt dat de Opdrachtgever zich niet houdt aan de inhoud van deze algemene voorwaarden en de van toepassing zijnde wetten en regelgeving.
 6. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gehuurde en/of gekochte ruimte of de inhoud van de gehuurde en/of gekochte domein(en) en de diensten en de activiteiten die Opdrachtgever middels de dienst van Carefree Marketing ontplooit.
 7. Carefree Marketing zal wegens weigering van de toegang tot de dienst of verwijdering van data op grond van dit artikel of enig ander artikel in deze algemene voorwaarden nimmer tot enige schadevergoedingen verplicht zijn.

7. Aanvraag domeinnamen en/of andere diensten

 1. Carefree Marketing zal bij het registreren van een domeinnaam de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert kan Carefree Marketing hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 2. Indien een aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat Carefree Marketing de aanvraag indient bij de verantwoordelijke instantie en dit wel was op het moment dat de Opdrachtgever de aanvraag indiende bij Carefree Marketing, kan Carefree Marketing op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registreren van een domeinnaam.
 3. Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Carefree Marketing tegen iedere aanspraak van derden.

8. Annulering, opschorting en ontbinding

 1. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van Carefree Marketing en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
 2. Een Opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Carefree Marketing begonnen is met de uitvoering ervan, als de Opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd.
 3. Indien de Opdrachtgever een opdracht met toestemming van Carefree Marketing annuleert, terwijl Carefree Marketing al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de Opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden.
 4. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht Carefree Marketing te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
 5. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever zodra faillissement, surséance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland metterwoon verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van Carefree Marketing zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
 6. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
 7. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal Carefree Marketing ingeval van toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtgever met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat Opdrachtgever te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, of indien hem omstandigheden bekend worden waardoor redelijkerwijs nakoming van de overeenkomst niet meer van Carefree Marketing verlangd kan worden, het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, dit ter keus van Carefree Marketing. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

9. Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom

 1. Alle aan de Opdrachtgever geleverde diensten (digitaal, natuurlijk, verstrekte licenties) blijven eigendom van Carefree Marketing totdat alle verschuldigde bedragen aan Carefree Marketing zijn voldaan.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de zaken die Carefree Marketing aan de Opdrachtgever verstrekt (waaronder uitdrukkelijk maar niet limitatief het auteursrecht) berust en blijft berusten bij Carefree Marketing. Met betrekking tot deze zaken verkrijgt de Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht.
 3. Met betrekking tot de in lid 2 omschreven zaken verkrijgt Opdrachtgever uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem middels deze voorwaarden en de gesloten overeenkomst worden toegekend. De verstrekte gebruiksrechten zijn niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
  • vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
  • indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
 4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Carefree Marketing te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming de naam van Carefree Marketing van het werk te verwijderen.
 5. Carefree Marketing behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten van intellectuele eigendom.

10. Geheimhouding en privacy

 1. Alle vertrouwelijke informatie zal geheim gehouden worden door Opdrachtgever en Carefree Marketing. Beide partijen zullen niet informatie uitwisselen met derden, indien het gaat om vertrouwelijke informatie.
 2. De Opdrachtgever geeft Carefree Marketing toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van diensten en de vergoeding daarvoor. Deze gegevens zullen steeds met zorg worden beheerd en beveiligd.
 3. De Opdrachtgever kan inzage verzoeken in de gegevens die over hem bij Carefree Marketing zijn opgeslagen.
 4. De Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van de diensten van Carefree Marketing. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen deze regeling, kan hij dat ten allen tijden schriftelijk kenbaar maken aan Carefree Marketing.
 5. Carefree Marketing zal persoonsgegevens proberen zo goed mogelijk te beveiligen en verlies proberen te voorkomen. Dit kan Carefree Marketing echter niet garanderen, Opdrachtgever vrijwaart Carefree Marketing dan ook van enige aanspraak bij verlies van persoonsgegevens.

11. Aansprakelijkheid Carefree Marketing

 1. Carefree Marketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door vermissing en/of beschadiging van enige data van de Opdrachtgever welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Carefree Marketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten door een down-time van diensten. Carefree Marketing is niet verantwoordelijk voor vermissing van enige data en/of e-mail. Opdrachtgever vrijwaart Carefree Marketing van enige aansprakelijkheid met betrekking tot deze punten.
 2. Carefree Marketing kan nadrukkelijk niet aansprakelijk zijn voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Carefree Marketing is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Carefree Marketing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Carefree Marketing in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de Opdrachtgever. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Carefree Marketing aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.

 1. Voor bedrijfs- gevolg- of indirecte schade zoals gederfde omzet en winst, of schade als gevolg van overmacht is Carefree Marketing in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Carefree Marketing of haar leidinggevende ondergeschikten.
 2. Indien de aansprakelijkheid van Carefree Marketing voor schade van Opdrachtgever moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Carefree Marketing wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Carefree Marketing niet tot uitkering van enige vergoeding over gaat is de aansprakelijkheid van Carefree Marketing beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar zal de totale vergoeding van directe schade gelijk gesteld worden op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar, met een maximum van € 10.000,00.
 3. De in lid 5 gestelde maximum bedragen komen te vervallen indien de schade onmiskenbaar het gevolg is van opzet of grove schuld van Carefree Marketing.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Carefree Marketing tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst, inclusief de in verband daarmede door Carefree Marketing te maken kosten.

12. Overmacht

 1. Carefree Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Carefree Marketing kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Carefree Marketing tot aan dat moment te voldoen. Carefree Marketing is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Carefree Marketing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Carefree Marketing niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Carefree Marketing of van derden, storingen en/of ongelukken in het datacenter, kabelbreuken in de verbindingen, diefstal, telefonische storingen en storingen in enige apparatuur van Carefree Marketing daaronder begrepen. Carefree Marketing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Carefree Marketing zijn verbintenis had moeten nakomen.

13. Klachten

 1. Eventuele klachten dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum gemotiveerd en schriftelijk bij Carefree Marketing ingediend te worden.
 2. Indien een klacht naar oordeel van Carefree Marketing gegrond is, zal Carefree Marketing de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever aan Carefree Marketing kan aantonen dat dit voor hem zinloos is geworden. In zulks geval, of indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden feitelijk onmogelijk is geworden, zullen partijen in overleg treden omtrent de gevolgen hiervan. In ieder geval zal Carefree Marketing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

14. Overig

 1. Op alle overeenkomsten tussen Carefree Marketing en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Carefree Marketing en de Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.